მოდულები

 • პაციენტის რეგისტრაციის მოდული

  • პაციენტის რეგისტრაცია
  • სამედიცინო ბარათის გახსნა (ამბულატორიული, სტაციონარული, სტომატოლოგიური, ორსულობის)
  • პირადობის და საგარანტიოს სკანირება
  • პაციენტის მომსახურება
  • გადახდები, დავალიანებები
  • გადაყვანა განყოფილებებში – პაციენტის მოძრაობა
  • სამედიცინო ბარათის სატიტულო ფურცელი
 • პერსონალის მართვის მოდული

  • პერსონალის დამატება
  • პოზიცია და სპეციალობა
  • განათლება
  • საბანკო რეკვიზიტები
  • ხელფასის გეგმა და ფორმულები
  • კონტრაქტი
  • სამუშაო გრაფიკი
  • მიმაგრებული ფაილები
  • პირადობის სკანირება
  • პერსონალის რეპორტი
  • ფაქსიმილი
 • ფინანსური მოდული

  • მომსახურებების(სერვისების) მართვა, ატვირთვა, რედაქტირება
  • აქცია/ფასდაკლებები
  • ხელფასების დარიცხვის სხვადასხვა სისტემა და ფორმულები
  • გაცემული და გასაცემი ხელფასების კონტროლი
  • ხელფასების გრაფიკული რეპორტი
  • სალაროს ოპერაციები
  • მთავარი რეპორტი
  • რეპორტი სპონსორებისთვის
  • დავალიანებები, ანგარიშგებები
  • გაცემული კალკულაციები
  • შეთანხმებები გადახდაზე
  • ინტეგარცია ბუღალტრულ პროგრამებთან
  • დავალიანებები, შემოსავალი, მოგება
  • ფინანსური სტატისტიკა განყოფილების/პროფილის მიხედვით
  • მენეჯერის პირადი გვერდი*
  • საგარანტიო დოკუმენტაციის სკანირება და მისი კონტროლი
 • აფთიაქი/საწყობი

  • საქონლის შესყიდვა, გადატანა, ხარჯის გატარება, ჩამოწერა, დაბრუნება, ანგარიშფაქტურები
  • საქონლის კლასიფიკაცია, მარაგები, საწყობის ფინანსური რეპორტები
  • RS.GE ინტეგრაცია – ერთ ფაქტურაში არსებული საქონლის სწრაფი და გაადვილებული იმპორტი
 • ელექტრონული სამედიცინო ისტორია

  • პაციენტის რეგისტრაციის მოდული
  • პერსონალის მართვის მოდული
  • ფინანსური მოდული
  • აფთიაქი/საწყობი
  • ელექტრონული სამედიცინო ისტორია
  • HL7 საერთაშორისო სტანდარტი
  • ნებისმიერი სამედიცინო ჩანაწერის დამატება დამკვეთის მოთხოვნით
  • შაბლონები
  • სხვადასხვა სამედიცინო ჩანაწერებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლა
  • ჩანაწერების შემოწმების სისტემა
  • ელ-ისტორიის ჩანაწერის ბლოკირება ავტორის და ხანდაზმულობის მიხედვით
  • ინტეგრირებული სამედიცინო კლასიფიკატორები
  • ელექტრონული რეცეპტის MOH.GOV.GE ინტეგრაცია
  • დანიშნულება ამბულატორიის
  • დანიშნულება სტაციონარის
  • მიმართვის კომპონენტი
  • ელექტრონული ფაქსიმილი
  • ვერსიების კონტროლი
  • ექიმის პირადი გვერდი
  • პაციენტის მოდული – ერთი პაციენტის ჩანაწერები ერთ სივრცეში – ფ100, სამედიცინო ჩანაწერები,
  • ანალიზები, რეცეპტი, დანიშნულება, ოპერაციები
  • ხარისხის კონტროლის მექანიზმები ელეტრონულ სამედიცინო ჩანაწერებში

  ავტომატურად შევსებადი ფორმა N IV/100ა (HL7 სტანდარტი)

  • ავტომატურად ივსება კვლევების სია
  • ლაბორატორიული ანალიზების პასუხები
  • ინსტრუმენტული კვლევის პასუხები
  • გახარჯული მედიკამენტები
  • ელექტრონული რეცეპტის ნომრები და მედიკამენტები
  • გენერირდება ეპიკრიზი
  • ფ100 ვერსიების კონტროლი
  • შაბლონები
  • ოპერაციების და ანესთეზიის კომპონენტის შესახებ იხ სტატია:

  დააჭირეთ აქ

  გეგმაშია

  • ოპერაციების დაგეგმვის მოდული
  • ელექტრონული ხელმოწერა
  • ანალიტიკური ნაწილის განვითარება
  • სამედიცინო სტატისტიკა
 • ლაბორატორიის მოდული

  • ლაბორატორიული ბლანკების შექმნა და პარამეტრების დამატება
  • ლაბ პასუხის შეყვანისას სავარაუდო პასუხების მითითება და არჩევა – მაგ (დადებითი, უარყოფითი)
  • ნორმიდან გადახრის მითითება
  • პაციენტის ანალიზების შეფასება დინამიკაში გრაფიკული სახით
 • კლინიკის მართვა

  • ფორმა IV-100/ა კონტროლი
  • ელ-ისტორიის ჩანაწერების კონტროლი
  • განყოფილებების დატვირთვა საწოლდღეების მიხედვით
  • პაციენტის მოძრაობა კლინიკაში
  • დიაგნოზების სტატისტიკა
  • შემოსული პაციენტების კონტროლი და შეფასება გრაფიკული რეპორტებით
  • ოპერაციების და ანესთეზიის სამედიცინო ფინანსური სტატისტიკა
  • გაცემული ელ-რეცეპტების კონტროლი
  • მიმართვების კონტროლი
  • გახსნილი სამედიცინო ბარათების კონტროლი
 • ჩაწერის სია

  • ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა
  • SMS დაგზავნა ჩაწერისას*
 • ქოლ-ცენტრის მოდული

  • ზარების მონიტორინგი
  • შემოსული ზარების კონტროლი
 • დოკუმენტაციის მართვის მოდული

  • დოკუმენტაციის ატვირთვა
  • ცალკეულ მომხმარებლებზე ან ჯგუფებზე დაშვების განსხვავებული დაშვების უფლებები